STARLIFE

Products for free

Игра „Пексесо“

Tips on gifts for Christmas:

ПАКЕТ:

Проблеми:

Contact us:
+420 737 252 404, -405
order@starlife.eu

Etický kodex člena Klubu STARLIFE

 1. Za každých okolností se budu řídit pravidly čestného chování.
 2. Nikdy nebudu negativně hodnotit společnost STARLIFE, její produkty, zaměstnance, členy a spolupracovníky nebo jiné společnosti, jejich produkty, zaměstnance a spolupracovníky.
 3. Budu usilovat o to, aby všichni zákazníci byli s produkty společnosti STARLIFE spokojeni, budu poskytovat dokonalé služby a podávat kvalitní, pravdivé informace podle pravidel společnosti STARLIFE.
 4. Budu správně a podle svého nejlepšího svědomí prezentovat marketingový plán společnosti STARLIFE a jasně vysvětlovat úsilí spojené s dosažením úspěchu.
 5. Budu plnit všechny úkoly spojené se sponzorováním a odpovědným vedením členů STARLIFE při budování jejich podnikání se společností STARLIFE.
 6. Nikdy se na setkáních členů STARLIFE neobrátím na pravděpodobného zákazníka jiného člena STARLIFE s úmyslem zaregistrovat jej do své sítě.
 7. Nikdy nebudu nabízet členům STARLIFE jiné systémy MLM nebo jiné podnikatelské záměry, které by odvedly aktivitu člena STARLIFE od spolupráce se společností STARLIFE.
 8. Budu se soustavně snažit o maximální podporu a rozvoj společnosti STARLIFE při svém podnikání.
 9. Nikdy nepoužiji názvu společnosti STARLIFE (informace, publikace, setkání atd.) pro jiné podnikatelské aktivity.
 10. Nikdy se nezapojím do aktivit, které by mohly způsobit škodu společnosti STARLIFE či jejím členům STARLIFE jinak než v čestné soutěži.
 11. Budu dodržovat pravidla, postupy a podmínky společnosti STARLIFE a v souladu s nimi budu řídit své podnikání.
 12. Souhlasím s tím, že moje spolupráce se společností STARLIFE může být ukončena v případě, že poruším tento „Etický kodex“, pravidla či podmínky společnosti.
 13. Zavazuji se, že podepíši pouze jednu Smlouvu se společností STARLIFE. Pokud dojde z jakýchkoli důvodů k duplicitě, má společnost STARLIFE právo bez jakéhokoli upozornění zrušit registraci, jenž byla provedena jako druhá v pořadí. Duplicitou se rozumí i registrace na společnost nebo rodinného příslušníka, pokud jsem u STARLIFE registrován jako fyzická osoba, a to s úmyslem obejít tuto podmínku systému STARLIFE. Platí i v opačném případě.
 14. Za žádných podmínek nebudu nabízet podepisování druhé Smlouvy o spolupráci druhé osobě, která Smlouvu o spolupráci již podepsala a je aktivním členem společnosti STARLIFE (nakoupil v období kratším než 6 měsíců od aktuálního data).
 15. Členové STARLIFE se nesmějí obracet na člena STARLIFE (nebo člena STARLIFE s ukončeným členstvím kratším než šest měsíců) s úmyslem přeregistrovat jej do jiných downline, nebo přesvědčovat člena STARLIFE, aby opustil svou současnou pozici v síti. Pokud se tak stane, budou s okamžitou platností vyloučeni oba členové: ten, který přeregistraci nabídl i ten, který s přeregistrací souhlasil.
 16. Při prodeji a nabízení produktů budu dodržovat cenovou politiku společnosti STARLIFE a nedopustím nabízení nižší ceny, která by byla výhodou pro mě a ke škodě jiných členů společnosti STARLIFE. Budu dodržovat veškerou cenovou politiku včetně PROMOAKCE stanovenou centrálou společnosti STARLIFE.
 17. Pokud budu mít podezření na porušení Etického kodexu, upozorním na danou věc svého sponzora na pozici DIAMOND. Pokud se nepodaří porušení Etického kodexu vyřešit na této úrovni, postoupím řešení společnosti STARLIFE písemnou formou.
 18. Společnost STARLIFE si vyhrazuje právo posoudit a odsouhlasit, či zamítnout jakoukoli registraci během 60 dnů od registrace. Odsouhlasením se všechny osoby či obchodní firmy, které vyplnily Přihlášku člena STARLIFE, stávají nezávislými členy STARLIFE s právy nakupovat a prodávat produkty společnosti STARLIFE a využívat marketingový plán společnosti STARLIFE.
 19. Registrace rodinného příslušníka může být respektována v případě, že tvoří maximálně 80 % obratu svého sponzora. Tato registrace může proběhnout až po šesti měsících aktivity sponzora, dosažení 15.000 BPGV a po písemném schválení žádosti zaslané na centrálu STARLIFE.
 20. Jsem si vědom toho, že společnost STARLIFE má právo měnit a doplňovat Etický kodex a platná pravidla spolupráce ve prospěch dobře a zdravě fungujícího systému.
 21. Během trvání členství člen STARLIFE společnosti STARLIFE nesmí využívat aktiva, marketing, setkání, informace, produkty ani jiné hmotné či nehmotné statky, které se týkají společnosti STARLIFE, k podpoře jiných společností a jejich marketingových plánů, příležitostí, produktů a služeb.
 22. Členové STARLIFE dále souhlasí s tím, že jakákoli informace o rozesílání údajů, setkáních, jménech, adresách či telefonních číslech týkajících se společnosti STARLIFE nebo jejích členů STARLIFE je důvěrná a tajná a nesmí být zveřejňována třetí straně, ať už přímo či nepřímo.

Етичен кодекс на члена на Клуб STARLIFE

 1. При всякакви обстоятелства ще се ръководя от правилата за почтено поведение.
 2. Никога няма да оценявам негативно фирма STARLIFE, нейните продукти, служители, членове и сътрудници, нито други фирми, техните продукти, служители и сътрудници.
 3. Ще полагам усилия всички клиенти да бъдат доволни от продуктите на STARLIFE, ще предлагам безупречно обслужване и ще предоставям качествена, правдива информация съгласно правилата на фирма STARLIFE.
 4. Ще презентирам маркетинговия план на STARLIFE вярно и максимално съвестно и ще обяснявам ясно какви усилия са нужни за постигането на успеха.
 5. Ще изпълнявам всички задачи, свързани със спонсорството и отговорното ръководене на членовете на STARLIFE в изграждането на бизнеса им с компанията.
 6. На сбирки на членове на STARLIFE никога няма да се обърна към вероятен клиент на друг член на STARLIFE с умисъл да го регистрирам в своята мрежа.
 7. Никога няма да предлагам на членове на STARLIFE други системи за мултилевъл маркетинг, които биха отклонявали активността на член на STARLIFE от сътрудничеството с компанията.
 8. Последователно ще се стремя да подкрепям и развивам максимално фирма STARLIFE в моя бизнес.
 9. Никога няма да употребя името на фирма STARLIFE (информация, публикации, срещи и др.) за други предприемачески дейности.
 10. Никога няма да се включа в дейности, които могат да причинят на фирма STARLIFE или на нейни членове каквито и да е щети, различни от такива при честна конкуренция.
 11. Ще спазвам правилата, методите и условията на фирма STARLIFE и ще ръководя бизнеса си според тях.
 12. Съгласен съм, че моето сътрудничество с фирма STARLIFE може да бъде приключено, ако наруша този „Етичен кодекс“, правилата или условията на компанията.
 13. Задължавам се да подпиша само един Договор с фирма STARLIFE. Ако по каквито и да било причини се стигне до дублиране, фирма STARLIFE има право без никакво предупреждение да отмени регистрацията, направена втора поред. Под дублиране се разбира също регистрация на името на компания или на член от семейството, ако съм регистриран в STARLIFE като физическо лице, и то с умисъл да се заобиколи това условие на системата STARLIFE. Важи и в обратния случай.
 14. При никакви условия няма да предлагам подписване на втори Договор за сътрудничество на друго лице, което вече е подписало Договор за сътрудничество и е активен член на фирма STARLIFE (направил е покупки в период, по-кратък от 6 месеца от актуалната дата).
 15. Членовете на STARLIFE нямат право да се обръщат към член на STARLIFE (или към член на STARLIFE, чието членство е било прекратено преди по-малко от 6 месеца) с умисъл да го пререгистрира в други листи с нисшестоящи представители, както и да убеждава член на STARLIFE да напусне сегашната си позиция в мрежата. Ако това се случи, ще бъдат изключени незабавно и двамата членове – този, който е предложил пререгистрацията, и този, който се е съгласил с нея.
 16. При продажба и предлагане на продукти ще спазвам ценовата политика на фирма STARLIFE и няма да допусна предлагане на по-ниска цена, която да е от изгода за мен и да е в ущърб на други членове на фирма STARLIFE. Ще спазвам изцяло ценовата политика, включително тази за ПРОМОЦИИТЕ, наложена от централата на STARLIFE.
 17. Ако имам подозрение за нарушаване на Етичния кодекс, ще обърна внимание върху това на своя спонсор на позиция DIAMOND. Ако не е възможно нарушението на Етичния кодекс да се реши на това ниво, ще се обърна за решаването му към фирма STARLIFE в писмена форма.
 18. STARLIFE си запазва правото да прецени и да одобри или да отхвърли каквато и да било регистрация за период от 60 дни от регистрацията. С одобрението всички лица или търговски фирми, които са попълнили Заявление за членство в STARLIFE, стават независими членове на STARLIFE с права да купуват и продават продукти на STARLIFE и да използват маркетинговия план на компанията.
 19. Регистрация на член от семейството може да бъде взета под внимание, в случай че той генерира максимум 80% от оборота на своя спонсор. Тази регистрация може да се направи едва след 6 месеца активност на спонсора, достигане на 15 000 BPGV и след писмено одобрение на заявлението, изпратено в централата на STARLIFE.
 20. Наясно съм, че фирма STARLIFE има право да променя и допълва Етичния кодекс и действащите правила за сътрудничество в полза на добре и ползотворно работещата система.
 21. Докато трае членството му, членът на STARLIFE няма право да използва активите, маркетинга, срещите, информацията, продуктите, както и други материални и нематериални притежания, отнасящи се до фирма STARLIFE, за подпомагане на други фирми и техните маркетингови планове, възможности, продукти и услуги.
 22. Освен това членовете на STARLIFE се съгласяват, че всяка информация за разпращане на STARLIFE или до нейни членове, е поверителна и тайна и не може да бъде предоставяна на трета страна, било пряко или непряко.
Моля, изчакайте записването на данните...