STARLIFE

Produkty zdarma

Pexeso

Kategorie:

BALÍČEK:

Potíže:

Call Centrum:
+420 737 252 404, -405
objednavky@starlife.cz

Etický kodex člena Klubu STARLIFE

 1. Za každých okolností se budu řídit pravidly čestného chování.
 2. Nikdy nebudu negativně hodnotit společnost STARLIFE, její produkty, zaměstnance, členy a spolupracovníky nebo jiné společnosti, jejich produkty, zaměstnance a spolupracovníky.
 3. Budu usilovat o to, aby všichni zákazníci byli s produkty společnosti STARLIFE spokojeni, budu poskytovat dokonalé služby a podávat kvalitní, pravdivé informace podle pravidel společnosti STARLIFE.
 4. Budu správně a podle svého nejlepšího svědomí prezentovat marketingový plán společnosti STARLIFE a jasně vysvětlovat úsilí spojené s dosažením úspěchu.
 5. Budu plnit všechny úkoly spojené se sponzorováním a odpovědným vedením členů STARLIFE při budování jejich podnikání se společností STARLIFE.
 6. Nikdy se na setkáních členů STARLIFE neobrátím na pravděpodobného zákazníka jiného člena STARLIFE s úmyslem zaregistrovat jej do své sítě.
 7. Nikdy nebudu nabízet členům STARLIFE jiné systémy MLM nebo jiné podnikatelské záměry, které by odvedly aktivitu člena STARLIFE od spolupráce se společností STARLIFE.
 8. Budu se soustavně snažit o maximální podporu a rozvoj společnosti STARLIFE při svém podnikání.
 9. Nikdy nepoužiji názvu společnosti STARLIFE (informace, publikace, setkání atd.) pro jiné podnikatelské aktivity.
 10. Nikdy se nezapojím do aktivit, které by mohly způsobit škodu společnosti STARLIFE či jejím členům STARLIFE jinak než v čestné soutěži.
 11. Budu dodržovat pravidla, postupy a podmínky společnosti STARLIFE a v souladu s nimi budu řídit své podnikání.
 12. Souhlasím s tím, že moje spolupráce se společností STARLIFE může být ukončena v případě, že poruším tento „Etický kodex“, pravidla či podmínky společnosti.
 13. Zavazuji se, že podepíši pouze jednu Smlouvu se společností STARLIFE. Pokud dojde z jakýchkoli důvodů k duplicitě, má společnost STARLIFE právo bez jakéhokoli upozornění zrušit registraci, jenž byla provedena jako druhá v pořadí. Duplicitou se rozumí i registrace na společnost nebo rodinného příslušníka, pokud jsem u STARLIFE registrován jako fyzická osoba, a to s úmyslem obejít tuto podmínku systému STARLIFE. Platí i v opačném případě.
 14. Za žádných podmínek nebudu nabízet podepisování druhé Smlouvy o spolupráci druhé osobě, která Smlouvu o spolupráci již podepsala a je aktivním členem společnosti STARLIFE (nakoupil v období kratším než 6 měsíců od aktuálního data).
 15. Členové STARLIFE se nesmějí obracet na člena STARLIFE (nebo člena STARLIFE s ukončeným členstvím kratším než šest měsíců) s úmyslem přeregistrovat jej do jiných downline, nebo přesvědčovat člena STARLIFE, aby opustil svou současnou pozici v síti. Pokud se tak stane, budou s okamžitou platností vyloučeni oba členové: ten, který přeregistraci nabídl i ten, který s přeregistrací souhlasil.
 16. Při prodeji a nabízení produktů budu dodržovat cenovou politiku společnosti STARLIFE a nedopustím nabízení nižší ceny, která by byla výhodou pro mě a ke škodě jiných členů společnosti STARLIFE. Budu dodržovat veškerou cenovou politiku včetně PROMOAKCE stanovenou centrálou společnosti STARLIFE.
 17. Pokud budu mít podezření na porušení Etického kodexu, upozorním na danou věc svého sponzora na pozici DIAMOND. Pokud se nepodaří porušení Etického kodexu vyřešit na této úrovni, postoupím řešení společnosti STARLIFE písemnou formou.
 18. Společnost STARLIFE si vyhrazuje právo posoudit a odsouhlasit, či zamítnout jakoukoli registraci během 60 dnů od registrace. Odsouhlasením se všechny osoby či obchodní firmy, které vyplnily Přihlášku člena STARLIFE, stávají nezávislými členy STARLIFE s právy nakupovat a prodávat produkty společnosti STARLIFE a využívat marketingový plán společnosti STARLIFE.
 19. Registrace rodinného příslušníka může být respektována v případě, že tvoří maximálně 80 % obratu svého sponzora. Tato registrace může proběhnout až po šesti měsících aktivity sponzora, dosažení 15.000 BPGV a po písemném schválení žádosti zaslané na centrálu STARLIFE.
 20. Jsem si vědom toho, že společnost STARLIFE má právo měnit a doplňovat Etický kodex a platná pravidla spolupráce ve prospěch dobře a zdravě fungujícího systému.
 21. Během trvání členství člen STARLIFE společnosti STARLIFE nesmí využívat aktiva, marketing, setkání, informace, produkty ani jiné hmotné či nehmotné statky, které se týkají společnosti STARLIFE, k podpoře jiných společností a jejich marketingových plánů, příležitostí, produktů a služeb.
 22. Členové STARLIFE dále souhlasí s tím, že jakákoli informace o rozesílání údajů, setkáních, jménech, adresách či telefonních číslech týkajících se společnosti STARLIFE nebo jejích členů STARLIFE je důvěrná a tajná a nesmí být zveřejňována třetí straně, ať už přímo či nepřímo.

Od 1. 1. 2021 budou platit nové Obchodní podmínky Programu AUTO STARLIFE, režim AUTO1.000.
Je potřeba Váš souhlas či nesouhlas do 31. 12. 2020.
Souhlas = jezdíte dál.
Nesouhlas = vozidlo vrátíte na centrálu do 7. 1. 2021.

Počkejte prosím na nahrání dat…