STARLIFE

Produkty gratis

Memory game

Propozycje prezentów:

PAKIET:

Problemy:

Biuro obsługi klienta:
+48 655 065 500
dzialsp@starlife.pl
¨

Kodeks Etyczny członka Klubu STARLIFE

 1. W każdych okolicznościach będę kierować się regułami prawidłowego i uczciwego postępowania.
 2. Nigdy nie będę oczerniać Korporacji STARLIFE, jej produktów, pracowników, współpracowników, reprezentantów, ani też innych firm, ich produktów, pracowników oraz współpracowników.
 3. Będę dbać o to, aby wszyscy klienci byli zadowoleni z produktów Korporacji STARLIFE, będę przekazywać informacje zgodne z regulaminem Korporacji STARLIFE.
 4. Będę w prawidłowy sposób i według swojej najlepszej wiedzy przedstawiać plan marketingowy Korporacji STARLIFE i w zrozumiały sposób wyjaśniać zagadnienia związane z osiągnięciem sukcesu.
 5. Będę realizować wszystkie zadania związane ze sponsorowaniem i odpowiedzialnym prowadzeniem reprezentantów podczas współpracy z Korporacją STARLIFE.
 6. Na spotkaniach Korporacji STARLIFE nigdy nie zwrócę się do prawdopodobnego klienta innego reprezentanta z zamiarem jego zarejestrowania w swojej strukturze.
 7. Nigdy nie będę oferować reprezentantowi Korporacji STARLIFE innych systemów MLM lub inicjatyw przedsiębiorczych, które skierowałyby jego działania w inną stronę i odwiodły go od współpracy z Korporacją STARLIFE (w szczególności na spotkaniach organizowanych przez STARLIFE). Jeśli jakiś reprezentant zwróci się z propozycją oferty innej firmy do jakiegokolwiek innego reprezentanta w trakcie spotkania, prezentacji lub szkolenia STARLIFE, zapłaci jednorazową karę w wysokości 12-o krotnej wysokości swojego bonusu, jednak nie mniej, niż 10.000 zł. Kara ta obejmuje również rozdawanie i przekazywanie jakichkolwiek materiałów niezwiązanych ze STARLIFE, zwłaszcza reklamujących inne firmy.
 8. Podczas swoich działań będę maksymalnie wspierał rozwój Korporacji STARLIFE.
 9. Nigdy nie będę korzystał z nazwy oraz logo Korporacji STARLIFE (dotyczy informacji, publikacji, spotkań itp.) bez wcześniejszego uzgodnienia z zarządem Korporacji.
 10. Nigdy nie będę uczestniczył w działaniach, które mogłyby spowodować znieważenie dobrego imienia Korporacji STARLIFE, produktów lub jej reprezentantów.
 11. Zobowiązuję się do przestrzegania reguł postępowania oraz warunków zawartych w regulaminie Korporacji STARLIFE.
 12. Zgadzam się na rozwiązanie współpracy z Korporacją STARLIFE w przypadku złamania reguł Kodeksu Etycznego lub warunków regulaminowych. Korporacja STARLIFE jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 13. Zobowiązuję się do podpisania wyłącznie jednej Umowy z Korporacją STARLIFE. W przypadku stwierdzenia faktu istnienia kolejnej podpisanej Umowy, Korporacja STARLIFE ma prawo do jej natychmiastowego rozwiązania bez dodatkowych ostrzeżeń. Przez kolejną Umowę rozumiana jest także rejestracja na firmę lub członka rodziny, jeśli reprezentant jest zarejestrowany w STARLIFE jako osoba fizyczna i świadomie omija tę zasadę systemu STARLIFE. Zasada obowiązuje także działania w odwrotnym kierunku.
 14. Pod żadnym warunkiem nie będę proponować podpisania kolejnej Umowy osobie, która ma już podpisaną Umowę o współpracy i jest aktywnym członkiem Korporacji STARLIFE (dokonała zakupu w okresie krótszym niż 6 miesięcy od danej daty).
 15. Członkowie STARLIFE pod żadnym warunkiem nie będą zwracać się do innego członka STARLIFE (lub członków STARLIFE z okresem zakończenia współpracy krótszym niż sześć miesięcy) z zamiarem przepisania ich do innych struktur downline lub propozycją przejścia ze swojej dotychczasowej pozycji w strukturze. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, obie zaangażowane w tę sprawę osoby zostaną w trybie natychmiastowym wyłączone z Korporacji STARLIFE: ta, która oferowała przepisanie i ta, która zgodziła się na przepisanie.
 16. Przy sprzedaży i oferowaniu produktów będę przestrzegać polityki cenowej Korporacji STARLIFE i nie pozwolę na sprzedaż w niższych cenach, które byłyby dla mnie zyskiem ale ze szkodą dla innych członków Korporacji STARLIFE. Będę dotrzymywać polityki cenowej wszystkich organizowanych przez Korporację STARLIFE PROMOCJI.
 17. Jeśli będę mieć informację o naruszaniu Kodeksu Etycznego, poinformuję o tym fakcie swojego sponsora na pozycji DIAMOND. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu naruszania Kodeksu Etycznego na tym etapie, przekażę sprawę w formie pisemnej do rozwiązania przez Korporację STARLIFE.
 18. Korporacja STARLIFE zastrzega sobie prawo do analizy, zatwierdzenia lub odrzucenia jakiejkolwiek rejestracji w terminie 60 dni od daty rejestracji. Pozytywną decyzją i zatwierdzeniem rejestracji, wszystkie osoby lub firmy czy przedsiębiorstwa, które wypełniły wniosek o rejestrację członka STARLIFE, uzyskują wszystkie prawa przysługujące niezależnym członkom STARLIFE z prawem zakupu i sprzedaży produktów oraz wykorzystywania planu marketingowego STARLIFE.
 19. Rejestracja członka rodziny może być dokonana w przypadku, gdy stanowi maksymalnie 80 % obrotu swojego sponsora. Rejestracja taka może być zrealizowana aż po okresie sześciu miesięcy aktywności sponsora, osiągnięcia obrotu 15.000 BPGV oraz po pisemnej akceptacji wniosku wysłanego do centrali STARLIFE.
 20. Jestem świadomy faktu, że Korporacja STARLIFE ma prawo zmieniać, uzupełniać i aktualizować Kodeks Etyczny oraz warunki prawidłowej współpracy kierując się zasadą zdrowego i dobrze funkcjonującego systemu.
 21. W czasie trwania członkostwa członek STARLIFE Korporacji STARLIFE nie może wykorzystywać aktywów, marketingu, spotkań, informacji, produktów lub innych materialnych i niematerialnych aktywów dotyczących Korporacji STARLIFE, jako wsparcie dla innych firm, ich planów marketingowych, możliwości, produktów i usług.
 22. Członkowie STARLIFE akceptują również fakt, że wszelkie informacje o przekazywaniu danych, spotkań, danych imiennych, adresach czy numerach telefonów dotyczących Korporacji STARLIFE lub członków Korporacji STARLIFE są poufne i tajne i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio.

Każdy niezależny reprezentant Korporacji STARLIFE jest zobowiązany do uważnego przeczytania informatora Korporacji STARLIFE, który wyjaśnia prawa i obowiązki reprezentanta oraz Korporacji STARLIFE. Każda osoba, która zdecyduje się zostać członkiem Korporacji STARLIFE zobowiązuje się do przestrzegania warunków umowy reprezentanta oraz kodeksu etycznego reprezentanta Korporacji STARLIFE. Złamanie regulaminu (zawartego w umowie reprezentanta oraz w kodeksie etycznym Korporacji STARLIFE) jest podstawą do rozwiązania przez STARLIFE w trybie natychmiastowym współpracy z danym reprezentantem.


1.1.2021 wchodzą w życie nowe Ogólne Warunki Programu AUTO STARLIFE, system AUTO1.000.
Potrzebujemy Twojej decyzji w terminie do 31. 12. 2020.
Akceptacja = użytkujesz Pojazd dalej.
Brak akceptacji = Pojazd należy zwrócić do centrali STARLIFE do 7.1.2021.

Proszę czekać, trwa ładowanie danych…