STARLIFE

Produkty zadarmo

Pexeso

KATEGÓRIE:

BALÍK:

Problémy:

Call Centrum:
+421 904 729 111, -010
objednavky@starlife.sk

Etický kódex člena spoločnosti STARLIFE

 1. Za každých okolností sa budem riadiť pravidlami čestného chovania.
 2. Nikdy nebudem negatívne hodnotiť spoločnosť STARLIFE, jej produkty, zamestnancov, členov a spolupracovníkov, alebo iné spoločnosti, ich produkty, zamestnancov a spolupracovníkov.
 3. Budem sa usilovať o to, aby všetci zákazníci boli s produktmi spoločnosti STARLIFE spokojní, budem poskytovať komplexné služby a podávať kvalitné, pravdivé informácie podľa pravidiel spoločnosti STARLIFE.
 4. Budem správne a podľa svojho najlepšieho svedomia prezentovať marketingový plán spoločnosti STARLIFE a jasne vysvetľovať úsilie spojené s dosiahnutím úspechu.
 5. Budem plniť všetky úlohy spojené so sponzorovaním a zodpovedným vedením členov STARLIFE pri budovaní ich podnikania so spoločnosťou STARLIFE.
 6. Nikdy sa na stretnutiach členov spoločnosti STARLIFE neobrátim na pravdepodobného zákazníka iného člena s úmyslom zaregistrovať ho do svojej siete.
 7. Nikdy nebudem ponúkať členom STARLIFE iné systémy MLM, alebo iné podnikateľské zámery, ktoré by odviedli aktivitu člena STARLIFE od spolupráce so spoločnosťou STARLIFE.
 8. Budem sa sústavne snažiť o maximálnu podporu a rozvoj spoločnosti STARLIFE pri svojom podnikaní.
 9. Nikdy nepoužijem názov spoločnosti STARLIFE (informácie, publikácie, stretnutia atď.) pre iné podnikateľské aktivity.
 10. Nikdy sa nezapojím do aktivít, ktoré by mohli spôsobiť škodu spoločnosti STARLIFE, alebo jej členom inak ako v čestnej súťaži.
 11. Budem dodržiavať pravidlá, postupy a podmienky spoločnosti STARLIFE a v súlade s nimi budem riadiť svoje podnikanie.
 12. Súhlasím s tým, že moja spolupráca so spoločnosťou STARLIFE môže byť ukončená v prípade, ak poruším tento „ETICKÝ KÓDEX“, pravidlá, alebo podmienky spoločnosti.
 13. Zaväzujem sa, že podpíšem len jednu Zmluvu so spoločnosťou STARLIFE. Pokiaľ príde z akýchkoľvek dôvodov k duplicite má spoločnosť STARLIFE právo bez akéhokoľvek upozornenia zrušiť registráciu, ktorá bola urobená ako druhá v poradí. Duplicitou sa rozumie aj registrácia na spoločnosť, alebo rodinného príslušníka, pokiaľ som v STRALIFE registrovaný, ako fyzická osoba a to s úmyslom obísť túto podmienku systému STARLIFE. Platí aj v opačnom prípade.
 14. Za žiadnych podmienok nebudem ponúkať podpisovanie druhej Zmluvy o spolupráci druhej osobe, ktorá Zmluvu o spolupráci už podpísala a je aktívnym členom spoločnosti STARLIFE (nakúpil v období menej ako 6.mesiacov od aktuálneho dátumu).
 15. Členovia STARLIFE sa nesmú obrátiť na člena STARLIFE (alebo člena STARLIFE s ukončeným členstvom kratším, ako šesť mesiacov) s úmyslom preregistrovať ho do inej downline, alebo presviedčať člena STARLIFE, aby opustil svoju súčasnú pozíciu v sieti. Pokiaľ sa tak stane, budú s okamžitou platnosťou vylúčení obaja členovia: ten, ktorý preregistráciu ponúkol a aj ten, ktorý s preregistráciou súhlasil.
 16. Pri predaji a ponúkaní produktov budem dodržiavať cenovú politiku spoločnosti STARLIFE a nedopustím, aby došlo k ponúkaniu nižšej ceny, ktorá by bola výhodou pre mňa a ku škode iných členov spoločnosti STARLIFE. Budem dodržiavať celú cenovú politiku vrátane PROMOAKCIE stanovenú centrálou spoločnosti STARLIFE.
 17. Pokiaľ budem mať podozrenie na porušenie Etického kódexu, upozorním na danú vec svojho sponzora na pozícii DIAMOND. Pokiaľ sa nepodarí porušenie Etického kódexu vyriešiť na tejto úrovni, postúpim riešenie spoločnosti STARLIFE písomnou formou.
 18. Spoločnosť STARLIFE si vyhradzuje právo posúdiť a odsúhlasiť, alebo zamietnuť akúkoľvek registráciu počas 60 dní od registrácie. Odsúhlasením sa všetky osoby, alebo obchodné firmy, ktoré vyplnili Prihlášku člena STARLIFE stávajú nezávislými členmi STARLIFE s právom nakupovať a predávať produkty spoločnosti STARLIFE a využívať marketingový plán spoločnosti STARLIFE.
 19. Registrácia rodinného príslušníka môže byť rešpektovaná v prípade, že tvorí maximálne 80 % obratu svojho sponzora. Táto registrácia môže byť uskutočnená až po šiestich mesiacoch aktivity sponzora, dosiahnutí 15.000 BPGV a po písomnom schválení žiadosti zaslanej na centrálu STARLIFE.
 20. Som si vedomý(-á), že spoločnosť STARLIFE má právo meniť a dopĺňať Etický kódex a platné pravidlá spolupráce, v prospech dobre a zdravo fungujúceho systému.
 21. Počas trvania členstva člen spoločnosti STARLIFE nesmie využívať aktíva, marketing, stretnutia, informácie, produkty ani iné hmotné, alebo nehmotné statky, ktoré sa týkajú spoločnosti STARLIFE k podpore iných spoločností a ich marketingových plánov, príležitostí, produktov a služieb.
 22. Členovia STARLIFE ďalej súhlasia s tým, že akékoľvek informácie o zasielaní údajov, stretnutiach, menách, adresách, alebo telefónnych číslach týkajúcich sa spoločnosti STARLIFE, alebo členov STARLIFE sú dôverné a tajné a nesmú byť zverejnené tretej strane, či už priamo, alebo nepriamo.

Od 1. 1. 2021 budú platiť nové Obchodné podmienky Programu AUTO STARLIFE, režim AUTO1.000.
Je potrebné vaše vyjadrenie do 31.1.2020.
Súhlas = jazdíte ďalej.
Nesúhlas = vozidlo vrátite na centrálu do 7. 1. 2021.

Počkajte prosím na nahranie dát…